ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН - ХОРС ФЕШЪН ЕДИШЪН
Приложимо законодателство

Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ХОРС ФЕШЪН ЕДИШЪН си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

Условия и информация , съгласно Закона за електронна търговия
Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от ХОРС ФЕШЪН ЕДИШЪН (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки.

Договорът за продажба от разстояние между ХОРС ФЕШЪН ЕДИШЪН и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ХОРС ФЕШЪН ЕДИШЪН

Данни на доставчика Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „Хорс Фешън Едишън” ЕООД Седалище и адрес на управление: ж.к. "Младост  4", бл. 406А, вх. 3,
Данни за кореспонденция: гр София, ж.к. "Младост  4", бл. 406А, вх. 3, E-mail: horsefashionedition@gmail.com , тел: +359 882 000 003.

Вписване в публични регистри: ЕИК 203117092,

Общи положения

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите

"Общи условия"; да закупува предлаганите в електронен магазин reddecoct.com стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува на horsefashionedition.com :

описание на основните характеристики и изображение на всяка стока; продажната цена, с включен ДДС;
информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите"; всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя;

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в reddecoct.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в случай на промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни, Доставчикът има право да прекрати договора.

Чл.4. Преди да осъществи поръчка Потребителят е длъжен да изрази „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез reddecoct.com

Чл.5. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой.

Чл.6. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по следните начини:

- наложен платеж :приложим само за територията на Република България. Обявената стойност на наложеният платеж/цената на стоката/ се заплаща от потребителя или трето лице,негов представител.

- плащане с кредитна /дебитна карта:плащанията с кредитна/дебитна  карта се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид разплащателни средства.

- плащане по банков път:всички необходими допълнения за този вид плащане клиента ще получи след  уточнение.

 Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между
 Представител на електронен магазин reddecoct.com и Потребителя.

Чл.8. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице-

представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.9. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.10. Доставчикът:

полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална; не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет; не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободе н от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му; няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Чл.11. Потребителят се задължава:

да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да плати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика; да получи стоката; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация; да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия reddecoct.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина; потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; всеки потребител, независимо дали е клиент на Доставчика  се задължава при ползване на стоките: да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно
установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; да обезщети Доставчика  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.reddecoct.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 Чл.12. Рекламация:

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Правото на отказ не се прилага в случай, в който продуктът не е върнат в оригиналния си вид, опаковка и качество, Същият не е третиран по никакъв начин (не е пран или гладен, без аромат на парфюм или друг козметичен продукт). Необходимо е и доказателство за закупуване (получено заедно със спецификацията на поръчката).

Ако не бъдат спазени следните условия, искането за рекламация няма да бъде разглеждано. Моля да ни информирате за желанието си да върнете определена поръчка чрез формата за рекламации, а ние ще се свържем с вас за да ви обясним процедурата по връщане. Пощенските разходи за рекламираната стока са за сметка на потребителя. Не се приемат обратни пратки с наложен платеж.
Изпратени пратки с „Български пощи” ЕАД не се приемат. Стока, чието връщане или рекламация не можем да приемем (ако е изпратена след посочения срок; ако не е придружена с  формуляр за връщане на стоката, без етикети или без опаковката; ако е замърсена или повредена) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.

Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка.

Молим да не забравите старателно да опаковате и да осигурите целостта на пратката.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост!

Сумата ще бъде възстановена по банков път.

Формата за рекламации може да намерите на адрес http://www.horsefashionedition.com/

Чл.13. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи. 

Чл.14. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. 

Чл.15. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона. 

Чл.16. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите

Общи условия имат следното значение: 

"Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

„Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани  търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат

разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Хорс Фешън едишън“ ЕООД, съобразно българското

законодателство.